Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El finançament de l'R+D+I a Catalunya  > La despesa en R+D a Catalunya i l'Estat espanyol
 

La despesa en R+D a Catalunya i l'Estat espanyol segons l’origen dels fons i sectors d’execució

El finançament de l’R+D pot provenir, en general, de cinc tipus de fons: les administracions públiques (estatal, autonòmica i local), l’ensenyament superior (universitats), les empreses, les institucions privades sense finalitat de lucre (IPSFL) i l’estranger (aquelles aportacions que provenen de fora de l’Estat i que normalment solen estar liderades pels programes europeus). Sovint s’agrupen en tres parts: fons públics (que inclouen administracions públiques i ensenyament superior), fons privats (que inclouen empreses i IPSFL) i fons provinents de l’estranger.

Per tenir una visió més àmplia del tipus d’accions que es financen amb els fons propis de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es poden consultar en aquest mateix web els diferents plans de recerca i innovació de la Generalitat de Catalunya.

Les taules d'aquest apartat mostren la despesa en R+D a Catalunya i a l'Estat espanyol segons l’origen dels fons i per sectors d’execució.

Tot seguit es mostra la taula amb els orígens dels fons de finançament de l'R+D a Catalunya i a l'Estat l'any 2016:

 
Sectors Catalunya Estat espanyol
Total % Total %
Adm. púb. i enseny. sup. 1.110.829 35,79% 5.875.788 44,31%
Empreses i IPSFL 1.745.705 56,25% 6.310.901 47,59%
Estranger 246.871 7,95% 1.073.079 8,09%
Total  3.103.405 100% 13.259.769 100%

 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula 1. Contribució dels diferents sectors al finançament total de l’R+D (origen dels fons)

 

Com es pot observar, els percentatges de fons provinents de l'estranger són força semblants en els dos casos. És en l'aportació que fan les empreses i l'Administració pública, és a dir, el sector privat i el sector públic de cada territori, on es veuen diferències. La fita europea és que el 2020 dues terceres parts de la despesa en R+D provingui del sector privat.

A la taula següent es mostra la despesa en R+D per sectors d'execució a Catalunya i a l'Estat l'any 2016:

 

Sectors Catalunya Estat espanyol
Total % Total %
Empreses i IPSFL 1.795.060 57,84% 7.158.200 53,98%
Administració pública 599.304 19,31% 2.452.800 19,13%
Ensenyament superior 709.041 22,84% 3.648.880 27,52%
Total  3.103.405,00 100% 13.259.769,00 100,00%

 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT

 Taula 2. Despesa en R+D dels diferents sectors d’execució

 

Pel que fa a la destinació del finançament públic, que duen a terme l’Administració pública i l’Ensenyament Superior,  a l’R+D dels diferents sectors, les dades de l’any 2016 per a Catalunya i Espanya, són les següents:

 

 Sectors Catalunya Estat espanyol
Import % Import %
Destinació Administració pública 435.805 39,23% 2.043.072 34,77%
Ensenyament superior 600.174 54,03% 3.191.665 54,32%
Empreses i IPSFL 74.850 6,74% 641.052 10,91%
Fons provinents de l'Administració pública i Ensenyament superior 1.110.829 100% 5.875.789 100%
 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula 3. Finançament públic (per part de l'Administració pública i de l’Ensenyament Superior) a l’R+D dels diferents sectors d’execució

 

Un 93,26 % dels 1.110.829 M€ que aporta l'Administració pública al finançament de l'R+D estan destinats a despeses que es poden considerar públiques, és a dir, a la mateixa activitat en R+D de l'Administració pública (39,23 %) i, sobretot, a l'Ensenyament superior (54,03 %). Amb tot, també cal tenir present els 74,85 M€ d'origen públic que es destinen a finançar despeses d'R+D del sector privat i que suposen un 6,74 % del total.

Pel que fa a la destinació del finançament privat, que duen a terme les empreses i les IPSAL,  a l’R+D dels diferents sectors, les dades de l’any 2016 per a Catalunya i l'Estat, són les següents:

 
 Sectors Catalunya Estat espanyol
Import % Import %
Destinació Administració pública 76.211 4,37% 186.388 2,95%
Ensenyament superior 41.246 2,36% 225.470 3,57%
Empreses i IPSFL 1.628.248 93,27% 5.899.043 93,47%
Fons provinents d'empreses i IPSFL 1.745.705 100% 6.310.901 100%

 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula 4. Finançament privat (per part de les empreses i de les IPSFL) a l’R+D dels diferents sectors d’execució

 

Un 93,21% dels 1.745,7 M€ que aporten les empreses i IPSFL catalanes al finançament de l'R+D estan destinats a despeses del mateix sector. L'aportació a la resta de destinacions és molt menor. Efectivament, a l'Administració pública li arriba un 4,37% dels fons privats i a l'ensenyament superior un 2,36%.


Pel que fa a la destinació del finançament que prové de l’estranger, a l’R+D dels diferents sectors, les dades de l’any 2016 per a Catalunya i Espanya, són les següents:

 
 Sectors Catalunya Estat espanyol
Import % Import %
Destinació Administració pública 87.288 34,26% 223.314 20,81%
Ensenyament superior 67.621 25,55% 231.677 21,59%
Empreses i IPSFL 91.963 40,18% 618.088 57,60%
Fons provinents de l'estranger 246.871 100% 1.073.079 100%

 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula 5. Finançament de l'estranger a l’R+D dels diferents sectors d’execució

 

A Catalunya l'any 2016 el 59,82 % dels fons de l'estrangers per a R+D s'han adreçat al sector públic. D'aquests, un 35,36 % a l'Administració pública i un 27,39 % a l'ensenyament superior. Un 37,25 % dels fons de l'estrangers per a l'R+D han revertit a les empreses i IPSFL.

Actualització: 15/10/2018

Despesa interna en R+D per origen dels fons i sectors d'execució (Font: IDESCAT).

Despesa interna en R+D (Font INE).

Detall de Les activitats de recerca, desenvolupament i innovació finançades per la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització: 24.10.2017