Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El finançament de l'R+D+I a Catalunya  > La despesa en R+D a Catalunya i l'Estat espanyol
 

La despesa en R+D a Catalunya i l'Estat espanyol segons l’origen dels fons i sectors d’execució

El finançament de l’R+D pot provenir, en general, de cinc tipus de fons: les administracions públiques (estatal, autonòmica i local), l’ensenyament superior (universitats), les empreses, les institucions privades sense finalitat de lucre (IPSFL) i l’estranger (aquelles aportacions que provenen de fora de l’Estat i que normalment solen estar liderades pels programes europeus). Sovint s’agrupen en tres parts: fons públics (que inclouen administracions públiques i ensenyament superior), fons privats (que inclouen empreses i IPSFL) i fons provinents de l’estranger.

Per tenir una visió més àmplia del tipus d’accions que es financen amb els fons propis de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es poden consultar en aquest mateix web els diferents plans de recerca i innovació de la Generalitat de Catalunya.

Les taules d'aquest apartat mostren la despesa en R+D a Catalunya i a l'Estat espanyol segons l’origen dels fons i per sectors d’execució.

Tot seguit es mostra la taula amb els orígens dels fons de finançament de l'R+D a Catalunya i a l'Estat l'any 2014:

 

Sectors

Catalunya

Estat espanyol

Total

%

Total

%

Adm. púb. i enseny. sup.

1.175.056

36,59%

5.834.285

45,51%

Empreses i IPSAL

1.634.990

55,65%

6.036.316

47,08%

Estranger

227.685

7,75%

950.156

7,41%

Total

2.937.731

100 %

12.820.757

100%

 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula1. Contribució dels diferents sectors al finançament total de l’R+D (origen dels fons)

 

Com es pot observar, els percentatges de fons provinents de l'estranger són força semblants en els dos casos. És en l'aportació que fan les empreses i l'Administració pública, és a dir, el sector privat i el sector públic de cada territori, on es veuen diferències.

A la taula següent es mostra la despesa en R+D per sectors d'execució a Catalunya i a l'Estat l'any 2014:

 

Sectors

Catalunya

Estat espanyol

Total

%

Total

%

Empreses i IPSAL

1.680.112

57,19%

6.805.891

53,08%

Administració pública

591.281

20,13%

2.408.695

18,79%

Ensenyament superior

666.337

22,68%

3.606.171

28,13%

Total

2.937.731

100%

12.820.757

100%

 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT

 Taula 2. Despesa en R+D dels diferents sectors d’execució

 

Pel que fa a la destinació del finançament públic, que duen a terme l’Administració pública i l’Ensenyament Superior,  a l’R+D dels diferents sectors, les dades de l’any 2014 per a Catalunya i Espanya, són les següents:

 

 Sectors

Catalunya

Estat espanyol

Import

%

Import

%

Destinació

Administració pública

435.235

40,48%

2.011.117

34,47%

Ensenyament superior

575.092

53,49%

3.158.054

54,13%

Empreses i IPSAL

64.728

6,02%

665.114

11,40%

Fons provinents de l'Administració pública i Ensenyament Superior

1.075.056

100%

5.834.285

100%

 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula 3. Finançament públic (per part de l'Administració pública i de l’Ensenyament Superior) a l’R+D dels diferents sectors d’execució

 

Un 93,97% dels 1.075,06 M€ que aporta l'Administració pública al finançament de l'R+D estan destinats a despeses que es poden considerar públiques, és a dir, a la mateixa activitat en R+D de l'Administració pública (40,48%) i, sobretot, a l'ensenyament superior (53,49%). Tot i això, cal destacar els 64,73 M€ d'origen públic que es destinen a finançar despeses d'R+D del sector privat i que suposen un 6,02% del total.

Pel que fa a la destinació del finançament privat, que duen a terme les empreses i les IPSAL),  a l’R+D dels diferents sectors, les dades de l’any 2014 per a Catalunya i Espanya, són les següents:

 

 Sectors

Catalunya

Estat espanyol

Import

%

Import

%

Destinació

Administració pública

75.185

4,60%

173.060

2,87%

Ensenyament superior

39.636

2,42%

250.528

4,15%

Empreses i IPSAL

1.520.170

92,98%

5.612.728

92,98%

Fons provinents d'empreses i IPSAL

1.634.990

100%

6.036.316

100%


 Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula 4. Finançament privat (per part de les empreses i de les IPSAL) a l’R+D dels diferents sectors d’execució


Un 92,98% dels 1.634,99 M€ que aporten les empreses i IPSAL catalanes al finançament de l'R+D estan destinats a despeses del mateix sector. L'aportació a la resta de destinacions és molt menor. Efectivament, a l'Administració pública li arriba un 4,60% dels fons privats i a l'ensenyament superior un 2,42%.

Pel que fa a la destinació del finançament que prové de l’estranger, a l’R+D dels diferents sectors, les dades de l’any 2014 per a Catalunya i Espanya, són les següents:

 

 Sectors

Catalunya

Estat espanyol

Import

%

Import

%

Destinació

Administració pública

80.861

35,51%

224.518

23,63%

Ensenyament superior

51.610

22,67%

197.589

20,80%

Empreses i IPSAL

95.215

41,82%

528.049

55,57%

Fons provinents de l'estranger

227.685

100%

950.156

100%


 Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula 5. Finançament estranger a l’R+D dels diferents sectors d’execució

 

A Catalunya l'any 2014 el 58,18% dels fons estrangers per a R+D s'han adreçat al sector públic. D'aquests, un 35,51% a l'Administració pública i un 22,67% a l'ensenyament superior. Un 41,82% dels fons estrangers d'R+D han revertit a les empreses i IPSAL.AC/ 19 de desembre de 2016.

Despesa interna en R+D per origen dels fons i sectors d'execució (Font: IDESCAT).

Despesa interna en R+D (Font INE).

Detall de Les activitats de recerca, desenvolupament i innovació finançades per la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització: 19.12.2016