Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El finançament de l'R+D+I a Catalunya  > La despesa en R+D a Catalunya i l'Estat espanyol
 

La despesa en R+D a Catalunya i l'Estat espanyol segons l’origen dels fons i sectors d’execució

El finançament de l’R+D pot provenir, en general, de cinc tipus de fons: les administracions públiques (estatal, autonòmica i local), l’ensenyament superior (universitats), les empreses, les institucions privades sense finalitat de lucre (IPSFL) i l’estranger (aquelles aportacions que provenen de fora de l’Estat i que normalment solen estar liderades pels programes europeus). Sovint s’agrupen en tres parts: fons públics (que inclouen administracions públiques i ensenyament superior), fons privats (que inclouen empreses i IPSFL) i fons provinents de l’estranger.

Per tenir una visió més àmplia del tipus d’accions que es financen amb els fons propis de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es poden consultar en aquest mateix web els diferents plans de recerca i innovació de la Generalitat de Catalunya.

Les taules d'aquest apartat mostren la despesa en R+D a Catalunya i a l'Estat espanyol segons l’origen dels fons i per sectors d’execució.

Tot seguit es mostra la taula amb els orígens dels fons de finançament de l'R+D a Catalunya i a l'Estat l'any 2015:

 
Sectors Catalunya Estat espanyol
Total % Total %
Adm. púb. i enseny. sup. 1.130.461 36,39% 5.959.251 45,24%
Empreses i IPSFL 1.727.100 55,59% 6.153.464 46,72%
Estranger 249.192 8,02% 1.059.092 8,04%
Total  3.106.753 100% 13.171.807 100%

 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula 1. Contribució dels diferents sectors al finançament total de l’R+D (origen dels fons)

 

Com es pot observar, els percentatges de fons provinents de l'estranger són força semblants en els dos casos. És en l'aportació que fan les empreses i l'Administració pública, és a dir, el sector privat i el sector públic de cada territori, on es veuen diferències. La fita europea és que el 2020 dues terceres parts de la despesa en R+D provingui del sector privat.

A la taula següent es mostra la despesa en R+D per sectors d'execució a Catalunya i a l'Estat l'any 2015:

 

Sectors Catalunya Estat espanyol
Total % Total %
Empreses i IPSFL 1.786,80 57,51% 6.947.506 52,75%
Administració pública 605 19,47% 2.520.417 19,13%
Ensenyament superior 714,9 23,01% 3.703.884 28,12%
Total  3.106,80 100% 13.171.807 100,00%

 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT

 Taula 2. Despesa en R+D dels diferents sectors d’execució

 

Pel que fa a la destinació del finançament públic, que duen a terme l’Administració pública i l’Ensenyament Superior,  a l’R+D dels diferents sectors, les dades de l’any 2015 per a Catalunya i Espanya, són les següents:

 

 Sectors Catalunya Estat espanyol
Import % Import %
Destinació Administració pública 443.135 39,20% 2.075.047 34,82%
Ensenyament superior 610.549 54,01% 2.661.211 44,66%
Empreses i IPSFL 76.777 6,79% 654.926 10,99%
Fons provinents de l'Administració pública i Ensenyament Superior 1.130.461 100% 5.959.251 100%
 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula 3. Finançament públic (per part de l'Administració pública i de l’Ensenyament Superior) a l’R+D dels diferents sectors d’execució

 

Un 93,21% dels 1.130,46 M€ que aporta l'Administració pública al finançament de l'R+D estan destinats a despeses que es poden considerar públiques, és a dir, a la mateixa activitat en R+D de l'Administració pública (39,20%) i, sobretot, a l'ensenyament superior (54,01%). Amb tot, també cal tenir present els 76,78 M€ d'origen públic que es destinen a finançar despeses d'R+D del sector privat i que suposen un 6,79% del total.

Pel que fa a la destinació del finançament privat, que duen a terme les empreses i les IPSAL),  a l’R+D dels diferents sectors, les dades de l’any 2015 per a Catalunya i Espanya, són les següents:

 
 Sectors Catalunya Estat espanyol
Import % Import %
Destinació Administració pública 76.528 4,43% 187.942 2,87%
Ensenyament superior 40.698 2,36% 245.021 4,15%
Empreses i IPSFL 1.609.874 93,21% 5.720.501 92,98%
Fons provinents d'empreses i IPSFL 1.727.100 100% 6.153.464 100%

 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula 4. Finançament privat (per part de les empreses i de les IPSFL) a l’R+D dels diferents sectors d’execució


Un 93,21% dels 1.727,1 M€ que aporten les empreses i IPSFL catalanes al finançament de l'R+D estan destinats a despeses del mateix sector. L'aportació a la resta de destinacions és molt menor. Efectivament, a l'Administració pública li arriba un 4,43% dels fons privats i a l'ensenyament superior un 2,36%.

Pel que fa a la destinació del finançament que prové de l’estranger, a l’R+D dels diferents sectors, les dades de l’any 2015 per a Catalunya i Espanya, són les següents:

 
 Sectors Catalunya Estat espanyol
Import % Import %
Destinació Administració pública 85.384 34,26% 250.503 23,63%
Ensenyament superior 63.677 25,55% 263.533 20,80%
Empreses i IPSFL 100.132 40,18% 544.421 55,57%
Fons provinents de l'estranger 249.192 100% 1.059.092 100%

 

Imports en milers d'euros. Font: IDESCAT.

Taula 5. Finançament estranger a l’R+D dels diferents sectors d’execució

 

A Catalunya l'any 2015 el 59,82% dels fons estrangers per a R+D s'han adreçat al sector públic. D'aquests, un 34,26% a l'Administració pública i un 25,55% a l'ensenyament superior. Un 40,18% dels fons estrangers d'R+D han revertit a les empreses i IPSFL.

Actualització: 20/10/2017

Despesa interna en R+D per origen dels fons i sectors d'execució (Font: IDESCAT).

Despesa interna en R+D (Font INE).

Detall de Les activitats de recerca, desenvolupament i innovació finançades per la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització: 24.10.2017